Mountain
Mountain
Basic Land - Mountain
R
Latest set: [RIX] Rivals of Ixalan (L)