4/4 Rhino Token

4/4 Rhino Token

Token Creature - Rhino | Power/Toughness: 4 / 4
Trample