Sanitarium Skeleton

Esqueleto do Sanatório (Sanitarium Skeleton) (pt)

Creature - Skeleton | Power/Toughness: 1 / 2 (CMC 1)
: Return Sanitarium Skeleton from your graveyard to your hand.