Phyrexian Gargantua

Phyrexian Gargantua {4}{B}{B}

Creature - Horror | Power/Toughness: 4 / 4
When Phyrexian Gargantua enters the battlefield, you draw two cards and you lose 2 life.
Set: [EMA] Eternal Masters ( U · #101 )