Plains

Plains

Basic Land - Plains
({T}: Add {W}.)
Set: [USG] Urza's Saga ( L · #331 )