Zombie Giant

Zombie Giant

Token Creature - Zombie Giant | Power/Toughness: 5 / 5