Mountain
Mountain
Basic Land - Mountain
R
Latest set: [DOM] Dominaria (L)